Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πληροφορίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

VIP

PREMIUM PLUS

PREMIUM

SIMPLE

PLUS

SIMPLE

 

 

-

-

1

Εμφάνιση στο κεντρικό banner της ιστοσελίδας (τυχαία σειρά)

Χ

-

-

-

-

2

Δυνατότητα εμφάνισης προσφορών με αλλαγή – ενημέρωση

Χ

κάθε (7) ημέρες

Χ

κάθε (30) ημέρες

Χ

κάθε (50) ημέρες

Χ

κάθε (60) ημέρες

Χ

κάθε (90) ημέρες

3

Ειδική σήμανση κατηγορίας πελάτη

Χ

Χ

Χ

-

-

4

Δυνατότητα σύνδεσης με τυχόν ιστοσελίδα πελάτη

Χ

Χ

Χ

-

-

5

Παρουσίαση logo εταιρίας

Χ

Χ

Χ

Χ

-

6

Παρουσίαση με αλφαβητική σειρά

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

7

Απλή παρουσίαση ονόματος εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

8

Παρουσία στα διαφημιστικά φυλλάδια της e-HORECA.biz για όλο το χρόνο με σήμανση VIP. Η καταχώρηση γίνεται με αλφαβητική σειρά.

Χ

-

-

-

-

9

Δυνατότητα παρουσίασης της εταιρίας (ιστορία, όραμα, περιγραφή προϊόντων) έως (1,2,3,4,,5) λέξεις

(1) 60

(2) 40

(3) 20

(4) 15

(5) 10

10

Παρουσίαση και δυνατότητα download καταλόγου προϊόντων (στατικός κατάλογος έως 1,2ΜΒ) (*)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

11

Παρουσίαση σε περισσότερες από μια κατηγορίες εφόσον, διατίθενται τα ανάλογα προϊόντα.

Χ

Χ

Χ

-

-

12

Εμφάνιση στο καρουζέλ (120Χ80) πρώτη πεντάδα

-

Χ

-

-

-

13

Εμφάνιση στο καρουζέλ (120Χ80) μετά την πρώτη πεντάδα, σε τυχαία σειρά

-

-

Χ

-

-

14

Banneries (**)

Χ

Χ

Χ

-

-

(*) Η ανάρτηση καταλόγου θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική

(**) Κατόπιν σχετικής συμφωνίας και ανάλογη χρέωση