Όροι χρήσης

Πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο ιστότοπος e-horeca.biz  (εφεξής ο «ιστότοπος»), ως θεματικός κατάλογος στο  site www.e-horeca.biz ,
(εφεξής η «ιστοσελίδα» ή το «website») προσφέρει υπηρεσίες - πληροφορίες στους επισκέπτες της ιστοσελίδας
(εφεξής «χρήστης» ή «χρήστες»),με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ο Διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται ελεύθερα από τους χρήστες – επισκέπτες του Διαδικτύου ΔΩΡΕΑΝ και ΔΕΝ είναι συνδρομητικός.
1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1.     Η ιστοσελίδα www.e-horeca.biz προσφέρει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών, σελίδων, επιλογών, πηγών, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων αναζήτησης.
Στις σελίδες του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβάνονται και εμπορικές διαφημίσεις.
1.2.     Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, σελίδες, επιλογές και πηγές προστεθούν στην ιστοσελίδα θα υπάγονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
1.3.     Ο χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών που του παρέχονται «όπως είναι» και η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη
σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή και την κακή απόδοση.
1.4.     Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η οποία ενδεχομένως να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους όπως, ενδεικτικώς
αναφερομένων, καταβολή τελών σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες internet, καταβολή τελών για χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ,λπ. Επίσης, ο χρήστης υπέχει
αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.    
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
2.1.     Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δηλαδή όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και εν γένει
κάθε περιεχόμενο που συλλέγεται από τον ιστότοπο ή τους προστιθέντες ή τους συνεργάτες αυτού, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων,
συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ιστότοπου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις
του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς επίσης και από τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.
2.2. Απαγορεύεται η εξαγωγή, ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου του website από τους χρήστες αυτού.<br>  
3.  ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3.1. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται την εμπορευσιμότητα και τη καταλληλόλητα των πληροφοριών – υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες και ως εκ τούτου δεν υπέχει ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω πληροφορίες – υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.
3.2. Οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα με αποκλειστική δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
3.3. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και γενικά το περιεχόμενο του website θα παρέχονται στους χρήστες χωρίς διακοπή.
3.4. Το περιεχόμενο του website ελέγχεται από τον Διαχειριστή πριν την καταχώρισή του και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρ’ όλα αυτά ο ιστότοπος
δεν υπέχει ευθύνη για τη συνεχή ενημέρωση του website ή για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να περιέχει.  
3.5. Η ιστοσελίδα δεν περιέχει επικίνδυνους ιούς. Παρ’ όλα αυτά ο ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων
διατίθενται στους χρήστες οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.  
3.6.      Ο ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο website και για την οποιαδήποτε τυχόν
εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
3.7.     Ο ιστότοπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites στα
οποία παραπέμπει το παρόν website, μέσω «δεσμών» (links) ή διαφημιστικών banners και ως εκ τούτου ο χρήστης, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, θα πρέπει να
απευθύνεται στα αντίστοιχα – άλλα websites.   
3.8 Ο Διαχειριστής του ιστότοπου, δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των προβαλλόμενων επιχειρήσεων και των χρηστών – επισκεπτών του ιστότοπου.
3.9 Οι  συντελεστές του ιστότοπου,  δεν ελέγχoυν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα
των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ή των καταλόγων που διατίθενται από τις εμφανισζόμενες εταιρίες .
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και
φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών-πληροφοριών τους.
3.10 Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επιχειρήσεων που είναι
δημοσιευμένες στον Διαδικτυακό τόπο της, σε κανένα τρίτο φορέα.
3.11 Aπαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή  όλων  των σελίδων του παρόντος Διαδικτυακού τόπου  σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας,  χωρίς γραπτή άδεια του Διαχειριστή.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
4.1.  Όλοι οι ανωτέρω όροι καλύπτουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα και του Διαχειριστή που τη δημιούργησε.  
4.2. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους ανωτέρω όρους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση του ιστότοπου, χωρίς
καμία προειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω όρων, ο Διαχειριστής θα ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας με σχετική ανακοίνωση.   
4.3.  Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς κριθεί άκυρος για κάθε λόγο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι θα  θεωρούνται ισχυροί
και θα συνεχίζουν να ισχύουν.  
4.4. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του ιστότοπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
4.5. Οι χρήστες, για οποιαδήποτε απορία τους, μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα «Επικοινωνία».
4.6. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ χρήστη και ιστότοπου αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της νήσου Ρόδου.